Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

  1. Jelen szerződés a SOLUS Könyvelő és Adótanácsadó Betéti Társaság, mint Megbízott által működtetett „BabaTB” szolgáltatásokra vonatkozik, elfogadása esetén mind a Megbízóra, mind a Megbízottra nézve köteles jellegű.
  2. A megbízás teljesítése során a Megbízott tudomására jutott minden adat, információ kizárólag a Megbízó részére hasznosítható fel, amely időkorlát nélkül üzleti titkot képez. Harmadik felekkel akkor közölhető, ha ezt jogszabály kötelező jelleggel előírja.
  3. Megbízó által átadott személyes adatokat Megbízott nyilvántartásához felhasználhatja.
  4. Megbízott kötelezi magát arra, hogy bármely átvett személyes adatot kizárólag a jelen megrendelésen vállalt cél érdekében használja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint.
  5. Megbízott a szolgáltatás elvégzését követően számlát állít ki a Megbízónak.Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató a Ptk. 301.§ (1) bekezdésében foglalt mértékű késedelmi kamatot jogosult érvényesíteni.
  6. A szolgáltatás elvégzettnek minősül, amennyiben a megbízás szerinti dokumentumok vagy igényelt ellátás megszerzését Megbízott teljesítette és igazolható módon jelezte ezt Megbízó felé. (levélben vagy e-mailben). Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba és az egyedi megbízási szerződésben meghatározott szolgáltatásra szól.
  7. A Megbízott teljesítési segédet vehet (pl. jogász) igénybe, amelyről haladéktalanul tájékoztatnia kell a Megbízót.
  8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Az általános szerződési feltételeket elfogadom: